S T A T U T

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

 1. Wielkopolski Związek Judo Związek Stowarzyszeń, w skrócie WZ Judo związek stowarzyszeń, zwany dalej Związkiem jest Związkiem Sportowym i posiada osobowość prawną.

 2. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

 

§2.

Terenem działania Związku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Związku jest miasto Poznań.

 

§3.

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 

§4.

 1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Judo.

 2. Związek może być członkiem innych organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

 

§5.

Związek posiada logo i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§6.

Związek działa zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§7.

 1. Celem Związku jest organizowanie, rozwój i propagowanie judo.

 2. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;

 2. organizowanie lub współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;

 3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i judo;

 4. szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich oraz sędziów;

 5. wspieranie działalności klubów, stowarzyszeń kultury fizycznej i Uczniowskich Klubów Sportowych;

 6. organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego;

 7. kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Związku przepisów wydanych przez Polski Związek Judo;

 8. prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

 9. działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych;

 10. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

 11. współpracę międzynarodową w zakresie sportu;

 12. prowadzenie ewidencji w zakresie stopni judo;

 13. prowadzenie ewidencji sędziów;

 14. prowadzenie ewidencji trenerów;

 15. realizowanie zadań zleconych przez Polski Związek Judo;

 16. prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym dochody z tej działalności mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe;

 1. Związek może prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach zgodnie z PKD:

  1. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

  2. 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

  3. 93.12.Z - Działalność klubów sportowych;

  4. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

  5. 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§8.

Członkami Związku mogą być:

 1. Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej posiadające osobowość prawną i sportowe spółki akcyjne, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym;

 2. Inne prawne z tym, że osoby prawne mające cele zarobkowe oraz kluby sportowe nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym mogą być jedynie członkami wspierającymi.

 

§9.

Członkowie Związku dzielą się na :

 1. Członków zwyczajnych;

 2. Członków honorowych;

 3. Członków wspierających.

 

§10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być podmiot wymieniony w § 8 pkt 1.

 2. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji przez Zarząd Związku.

 3. Członkiem honorowym może być osoba prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Związku lub w inny sposób zasłużyła się dla Związku. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów, na wniosek Zarządu.

 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Związku, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji przez Zarząd Związku.

 

 

 

§11.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku;

 2. uczestniczenia w zebraniach, naradach, odczytach itp. organizowanych przez władze Związku (w tym udziału w Walnym Zebraniu Delegatów);

 3. zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Związku;

 4. zaskarżania do Walnego Zebrania Delegatów uchwał Zarządu;

 5. noszenia odznaki Związku;

 6. uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  1. aktywnego uczestnictwa w pracach Związku oraz propagowanie jego celów i programu;

  2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;

  3. regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej i innych świadczeń obowiązujących w Związku.

 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, ponadto są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§12.

 1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt. 2, 3, 5.

 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.

 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Związku.

 

§13.

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi Związku;

  2. utraty zdolności stowarzyszeniowej w Związku;

  3. skreślenia przez Zarząd Związku z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej;

  4. wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu Związku, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki sportowej. Instancją odwoławczą od decyzji Zarządu Związku w tym przypadku jest Walne Zebranie Delegatów;

  5. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

 1. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członka Związku polega na okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w zawodach organizowanych przez Związek. Instancją odwoławczą w tym przypadku jest Walne Zebranie Delegatów.

 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§14.

Władzami Związku są:

   1. Walne Zebranie Delegatów;

   2. Zarząd Związku;

   3. Komisja Rewizyjna;

 

§15.

 1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

 2. Prezes i członkowie Zarządu wybierani są w drodze oddzielnego i tajnego głosowania bezwzględną większością głosów. W pierwszej kolejności następuje wybór Prezesa, a w drugiej Zarządu. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania Delegatów.

 3. Uchwały władz Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

 4. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§16.

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów, na podstawie protokołów głosowań z ostatniego Walnego Zebrania Delegatów.

 2. Uzupełnienie tak dokonane nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 3. W przypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa dokonuje Walne Zebranie Delegatów zwołane w najbliższym możliwym terminie.

  

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

 

§17.

  1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

  2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

  1. Liczba mandatów (głosów) z czynnym prawem wyborczym wynika z następującego klucza wyborczego:

 1. każdy członek zwyczajny Związku otrzymuje jeden mandat podstawowy;

 2. członek zwyczajny otrzymuje dodatkowe mandaty według następującego wzoru:

   1. oblicza się średnią, wyłącznie za ostatnie zakończone 4 lata końcowej klasyfikacji współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży (przy czym przez rok zakończony uznaje się taki rok, gdzie w dacie odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów został opublikowany, przez Ministra właściwego do spraw sportu (lub inną organizację, której tą publikację zlecono), Komunikat z wynikami końcowej klasyfikacji współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży za dany rok w judo), co daje:

 • pierwszy dodatkowy mandat za 30 punktów;

 • kolejny dodatkowy mandat jest przyznawany za dalsze, nie mniej niż, 15 dodatkowych punktów;

 • powyższe stosuje się odpowiednio do większej ilości punktów;

   1. kolejny mandat otrzymuje Członek Zwyczajny Związku za każdego zawodnika biorącego udział w Igrzyskach Olimpijskich indywidualnych lub drużynowych;

   2. kolejny mandat otrzymuje Członek Zwyczajny Związku za każdego zawodnika biorącego udział Mistrzostwach Świata Seniorów indywidualnych lub drużynowych;

   3. kolejny mandat otrzymuje Członek Zwyczajny Związku za każdy zdobyty medal w następujących zawodach indywidualnych lub drużynowych:

 • Mistrzostwa Świata Juniorów;

 • Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych;

 • Mistrzostwa Europy Seniorów;

 • Mistrzostwa Europy Młodzieży;

 • Mistrzostwa Europy Juniorów;

 • Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych;

 • Mistrzostwa Polski Seniorów;

 • Mistrzostwa Europy Weteranów (Masters);

 • Mistrzostwa Świata Weteranów (Masters);

   1. jeden dodatkowy mandat otrzymuje Członek Zwyczajny Związku, jeżeli jego zawodnicy biorący udział w zawodach zdobywają medale na zawodach rangi Mistrzostw Polski Weteranów;

   2. jeden dodatkowy mandat otrzymuje Członek Zwyczajny Związku, jeżeli jego zawodnicy biorą udział w rywalizacji osób niepełnosprawnych.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Związku zawiadamia Członków Zwyczajnych – z podaniem liczby mandatów przysługujących danemu Członkowi, według zasad określonych w §17 ust. 3 – w formie pisemnej (listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru), na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.

 2. Wiążące Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają:

  1. w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby mandatów na dane Walne Zebranie Delegatów (quorum);

  2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę mandatów na dane Walne Zebranie Delegatów.

 

§18.

 1. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 15 ust. 1.

 3. Walne Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd:

   1. z własnej inicjatywy;

   2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

   3. na żądanie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych;

   4. w przypadkach wskazanych w statucie;

 1. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt. 2 – 4, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku lub żądania, przedłożonego Zarządowi Związku.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów w szczególności należy:

  1. określenie głównych kierunków działania Związku;

  2. uchwalenie statutu i jego zmian;

  3. uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania Delegatów;

  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku i udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku absolutorium;

  5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze;

  6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;

  7. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego;

  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku;

  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

  

 ZARZĄD

 

§20.

  1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów. Reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Delegatów.

  2. Zarząd składa od 7 do 12 członków, a w tym obligatoryjnie z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Ponadto, w liczbie członków Zarządu ujmowani są z urzędu: Przewodniczący Komisji Sędziowskiej i Przewodniczący Rady Trenerów wyłonieni odpowiednio spośród sędziów (zweryfikowanych) i trenerów oraz instruktorów spełniających wymogi Polskiego Związku Judo i będących członkami Związku.

  3. Ukonstytuowanie się Zarządu Związku powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty wyborów. Zarząd do pomocy powołuje według zapotrzebowania Komisje do poszczególnych zadań lub określonych funkcji.

  4. Ostateczną liczbę członków Zarządu nie mniejszą niż 7 i nie większą niż 12 zatwierdza każdorazowo Walne Zebranie Delegatów.

  5. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Związku wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika oraz może swoim członkom powierzyć funkcje według zapotrzebowania.

  6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

  7. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

  8. Zarząd Związku reprezentują na zewnątrz co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie (reprezentacja łączna). Powyższe nie narusza art. 28 ust. 2 Statutu.

 

§21.

Do zakresu działania Zarządu należy:

  1. realizacja celów Związku oraz uchwał Walnego Zebrania Delegatów;

  2. określanie szczegółowych kierunków działania;

  3. ustalenie budżetu i preliminarzy;

  4. zarządzanie majątkiem Związku;

  5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

  6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

  7. powoływanie i odwoływanie komisji z określeniem ich zadań;

  8. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów;

  9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

  10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie, skreślanie i zawieszanie);

  11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Związku;

  12. zatwierdzanie wniosków o nadanie odznaczeń związkowych;

  13. wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych;

  14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów;

  15. uchwalanie wysokości składek członkowskich;

  16. podejmowanie decyzji w sprawie rozstrzygania sporów między członkami Związku;

  17. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

  18. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Zarządu;

  19. podejmowanie wszystkich decyzji niezastrzeżonych dla innych władz Związku.

 

§22.

 1. Zarząd Związku ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla Związku członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, pracowników i działaczy zgodnie z Regulaminem Odznaczeń Związku.

 2. Zarząd Związku wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu. Pracą Biura kieruje Prezes Związku lub upoważniony członek Zarządu Związku.

 3. Pracownicy Biura pracują w oparciu o regulaminy pracy i zakresy obowiązków zatwierdzonych przez Zarząd Związku.

 
KOMISJA REWIZYJNA

 

§23.

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Związku powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością i posiadającą kompetencje dyscyplinarne.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza wybieranych spośród siebie.

 3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

 

§24.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku bieżącej działalności Związku;

  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;

  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu;

  4. zwołanie Walnego Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;

  5. składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Związku;

  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów;

  7. Komisja Rewizyjna ma prawo nakładania następujących kar organizacyjnych:

 1. upomnienia;

 2. nagany;

 3. usunięcia z Zarządu Związku – w przypadku naruszenia postanowień statutu. Postępowanie w takiej sprawie odbywa się na zasadach określonych w procedurze karnej;

  1. Od decyzji Komisji Rewizyjnej w sprawach regulaminowych i dyscyplinarnych przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

 

§25.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku.

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK i FUNDUSZE

 

§26.

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§27.

  1. Źródłami majątku Związku są:

   1. opłacone składki członkowskie, wpływy z wpisowego;

   2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Związku;

   3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;

   4. dochody z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych;

   5. wpływy z działalności gospodarczej;

  2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Związku. Wpływy gotówkowe winny być, po uwzględnieniu bieżących wydatków, jak najszybciej przekazane na konto Związku.

  3. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§28.

 1. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd Związku.

 2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest oświadczenie 2 osób spośród: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika (reprezentacja łączna).

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 

§29.

  1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne Zebranie Delegatów, wymaga kwalifikowanej większości mandatów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy mandatów.

  2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Związku mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów. Do zawiadomienia określonego w §17 ust. 4 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku. Likwidatorami Związku są członkowie Zarządu.

 

§30.

Koszty likwidacji Związku pokrywa się z majątku likwidowanego Związku.

 

§31.

Uchwała o rozwiązaniu Związku wymaga powiadomienia Sądu rejestrowego o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora.

 

§32.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

§33.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

O nas

Naszą misją jest promowanie i działanie na rzecz rozwoju Judo na terenie Wielkopolski. 

Sport jest naszą pasją.

©2017 Wielkopolski Związek Judo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez NET-PATRON